All glories to Sri Guru and Sri Gauranga
All glories to Sri Sri Radha Vinode Bihariji

Jay Jay Jay Sri Radhe Jaya Srila Gurudeva !

Pesquisar este blog

fcAll glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Sri Sri Radha Vinode Bihariji.


SRI VRAJA-MANDALA PARIKRAMA 2011

PranamasBreve Biografia

Breve Biográfia


Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah

nama om visnu-padaya radhikayah priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine

Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, cuja missão foi dada por seu Siksa Guru Nitya-Lila Pravistta Om Visnupada Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada


nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhutale
srimate bhaktivedanta-swamin iti namine

namaste sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pacatya-desa-tarine

हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे

Hare krsna Hare krsna
krsna krsna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
 Oh Heh Vashnava Thakura !

http://4.bp.blogspot.com/_CK9F0ohAraA/S4wB--baELI/AAAAAAAABPg/yARPgbbm2SI/s400/radhakunjabihari.jpg1.jpg.

vancha kalpa tarubyas ca krpa sindhubhya eva ca
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

http://lh6.ggpht.com/Andressavival2008/SCEA5NVwsgI/AAAAAAAAH-o/OlrHGOKvOJk/s400/2.png

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare